Standardy redakcyjne i etyczne agencji AFP

Dziennikarze i redaktorzy fact-checkingowi światowej agencji AFP zobowiązani są do przestrzegania standardów określonych w Przewodniku stylistycznym fact-checkingu dziennikarzy AFP, w Standardach redakcyjnych i dobrych praktykach AFP oraz w zaleceniach określonych w Karcie AFP.  

Status agencji AFP określony jest ustawą prawa francuskiego, według której agencja AFP nie może, pod żadnym pozorem podlegać wpływom interesów komercyjnych, politycznych czy ideologicznych, które mogłyby zagrozić dokładności lub obiektywności dostarczanych przez nas informacji.

Przewodnik stylistyczny fact-checkingu

Przewodnik określa naszą misję jako dziennikarzy fact-checkingowych. Według niego pierwszeństwo spośród weryfikowanych treści dajemy tym materiałom, które mogą być szkodliwe. W szczególności dbamy o wyważony charakter naszych przekazów i należytą dokładność.    

Przewodnik opisuje, w jaki sposób wybierać treści do weryfikacji i jak pisać artykuły poparte dowodami. Przestrzega on także przed pokusą stronniczości, a także podkreśla nasz obowiązek chronienia osób, których dotyczą nasze śledztwa. 

Więcej na temat tego, jak przeprowadzamy nasze śledztwa i w jaki sposób piszemy nasze artykuły, przeczytają Państwo pod tym linkiem.

Standardy redakcyjne i dobre praktyki

Dziennikarze zespołu fact-checkingowego agencji AFP zobowiązani są także do przestrzegania Standardów redakcyjnych i dobrych praktyk, które określają główne zasady pracy dziennikarskiej, a ich przewodnim założeniem jest zobowiązanie do przekazywania dokładnych, obiektywnych i wyważonych informacji. 

Poniżej przedstawiamy 10 nadrzędnych zasad, które leżą u podstaw działani agencji AFP. Nieprzestrzeganie tych zasad może spotkać się z konsekwencjami.  

  1. Od dziennikarzy agencji AFP oczekuje się dokładnego, rzetelnego i bezstronnego przekazywania wiadomości oraz szybkiego i przejrzystego korygowania błędów.  
  2. Dziennikarze AFP powinni mówić niezależnym głosem, wolnym od uprzedzeń, stronniczości oraz zewnętrznych wpływów. Nie można im powierzyć zadań, które są sprzeczne z ich sumieniem.  
  3. Dziennikarze AFP powinni chronić źródła swoich informacji i nigdy nie narażać ich na niebezpieczeństwo.  
  4. Dziennikarze AFP muszą przestrzegać zasady domniemania niewinności. 
  5. Dziennikarze AFP mają obowiązek szukania prawdy, a nie biernego przytaczania przekazywanej im informacji. Powinni podważać swoje źródła i poddawać w wątpliwość fakty.  
  6. Fotografowie i wideoreporterzy AFP nie mogą ani przerabiać zdjęć i nagrań, ani nimi manipulować. Dziennikarze nie mogą zaś manipulować cytatami. 
  7. Dziennikarze AFP muszą w przejrzysty sposób podawać swoje źródła informacji i nie mogą dopuszczać się plagiatów. Nigdy nie wolno im przekazywać tekstu do weryfikacji przez źródło.  
  8. Dziennikarze AFP muszą ostrożnie zachowywać się w kontaktach z ofiarami lub ich bliskimi i unikać wtrącania się w ich żałobę. Muszą jednocześnie zachowywać szczególną ostrożność podczas wywiadów z dziećmi czy robiąc im zdjęcia i w miarę możliwości uzyskać zgodę ich rodziców.  
  9. Dziennikarze AFP powinni za każdym razem informować, że nimi są. Nie wolno im stosować podstępu poza wyjątkowymi okolicznościami, za zgodą kierownictwa redakcji. 
  10. Dziennikarze AFP nie mogą wykorzystywać ani zebranych przez siebie informacji dla osobistych celów, ani wykorzystywać swojej pozycji dla osiągnięcia korzyści finansowych. Nie opłacają też osób będących ich źródłem informacji. 

Strategia standardów redakcyjnych i dobrych praktyk określa również normy postępowania pracowników agencji, które gwarantują apolityczność i bezpartyjny charakter doniesień. Są to: konieczność zgłoszenia możliwych konfliktów interesów, które mogą mieć wpływ na pracę; zapewnienie, że zewnętrzne interesy, działania i osobiste stanowiska nie wchodzą w konflikt z interesami agencji AFP lub nie zagrażają jej reputacji organizacji bezstronnej; żelazną zasadą jest nieprzyjmowanie podarunków od osób będących źródłem informacji, a także niekorzystanie z ich gościnności. Pełne szczegóły dotyczące zasad postępowania pracowników można znaleźć w sekcji czwartej dokumentu Statut AFP.  

Karta AFP

Karta AFP określa zasady etyczne, którymi kieruje się AFP w swojej działalności jako wielojęzyczna i wielokulturowa agencja informacyjna, której misją jest dostarczanie dokładnych, rzeczowych i bezstronnych informacji na temat ważnych wydarzeń na świecie. 

Zapisanym w Karcie zobowiązaniem Agencji jest wyszukiwanie i przekazywanie prawdy oraz mówienie niezależnym głosem, wolnym od wpływów politycznych, komercyjnych lub ideologicznych. Dokładność i obiektywizm są kluczowymi zobowiązaniami wpisanymi do Statutu założycielskiego AFP.   

W Karcie zapisane jest również zaangażowanie AFP we wsparcie wolności słowa i w prawa dziennikarzy oraz w sprzeciw wobec dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, narodowość, religię, orientację seksualną lub jakikolwiek inny czynnik.

Współpraca ze społecznością fact-checkingu w celu ochrony standardów

Oprócz ustanowionych standardów gwarantujących przestrzeganie norm redakcyjnych i etycznych, agencja AFP odegrała wiodącą rolę przy tworzeniu Projektu Standardów Europejskich Organizacji Fact-Checkingowych (EFCSN), który stworzył kodeks standardów dla niezależnych organizacji fact-checkingowych w Europie. 

Europejski Kodeks Standardów zobowiązuje do zachowania przejrzystości, bezstronności i najwyższego profesjonalizmu dziennikarskiego w działaniach na rzecz walki z dezinformacją. Jeśli uważają Państwo, że AFP naruszyła ten Kodeks, mogą Państwo powiadomić o tym EFCSN za pośrednictwem tego linka.  

AFP jest również sygnatariuszem kodeksu postępowania Międzynarodowej Sieci Organizacji Fact-Checkingowych (IFCN). Oznacza to, że jesteśmy zobowiązani do przestrzegania bezstronności, rzetelności, przejrzystości źródeł, transparentności finansowej i organizacyjnej, przejrzystości metodologii oraz jasnych i rzetelnych zasad dokonywania sprostowań. Jeśli uważają Państwo, że agencja AFP naruszyła kodeks postępowania, mogą Państwo bezpośrednio złożyć skargę do IFCN pod tym linkiem

Agencja AFP jest również partnerem wspierającym międzynarodową inicjatywę Journalism Trust Initiative, promującą godne zaufania dziennikarstwo. JTI został opracowany z inicjatywy organizacji Reporterzy bez Granic (RSF).